Charakteristika spravovaného území

 

Pod Krajské ředitelství Brno územně spadá 6 lesních správ: Prostějov,  Bučovice, Černá Hora, Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Znojmo. Tyto se dále organizačně dělí na 75 revírů. Působnost krajského ředitelství spadá především do Jihomoravského kraje, ale také několika dalších krajů.

Lesní správy obhospodařují porostní půdu o výměře necelých 95 tisíc ha, s průměrnou roční těžbou cca 600 tisíc m3 dříví.

Region jižní Moravy se nachází v krajině kolem řek Moravy a Dyje a patří vůbec k nejteplejším a nejúrodnějším u nás. Je tedy hospodářsky významný a z pohledu zájmů ochrany přírody velmi zajímavý. Velkou část lesních porostů tvoří les hospodářský, jehož posláním není pouze produkce dříví, ale vyvážené plnění všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa. Vlastní výkon lesnických služeb zajišťují soukromé podnikatelské subjekty, a to na základě výsledků otevřených zadávacích řízení a uzavřených smluv. Veškeré lesní celky obhospodařované naším podnikem Lesy ČR získaly certifikát PEFC.

Jižní část území se rozkládá od hranic s Rakouskem, na východě je ohraničeno Chřiby a Ždánickým lesem a na západě Českomoravskou vysočinou. Najdete zde jak slunné a úrodné nížiny, lužní lesy, ovocné sady, proslulé vinohrady, tak také malebnou pahorkatinu, skalnaté i zalesněné svahy, vřesoviště, unikátní lesostepi a v neposlední řadě také hustou síť značených turistických cest a cyklostezek.

V obvodu působnosti krajského ředitelství Brno je vyhlášeno celkem 116 maloplošných zvláště chráněných území, což jsou přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní památky a národní přírodní rezervace. Dále se zde nachází chráněná krajinná oblast Moravský kras. V rámci soustavy NATURA 2000 je vymezeno celkem 52 evropsky významných lokalit (k největším patří např. Údolí Oslavy a Chvojnice, Údolí Dyje, Moravský kras) a  ptačí oblast Jaroslavické rybníky. Uvedená území se zcela nebo částečně nacházejí na pozemcích s právem hospodaření LČR, s.p. Do budoucna je předpoklad, že se  počet maloplošných zvláště chráněných území mírně zvýší.